*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

50 bài bác tập Viết lại câu giờ Anh nâng cấp có đáp án chi tiết


cài đặt xuống 23 1.583 24

quanangiangghe.com sưu tầm và biên soạn bài xích tập Viết lại câu tiếng Anh nâng caocó đáp án, bao gồm 50 bài bác tập từ bỏ cơ bản đến nâng cấp mong hy vọng giúp các em ôn luyện kỹ năng đã được học về Viết lại câu giờ đồng hồ Anh nâng caohiệu quả. Mời chúng ta đón xem:

Bài tập Viết lại câu giờ đồng hồ Anh nâng cao

I. Các kết cấu viết lại câu thường gặp gỡ trong tiếng Anh

1. To lớn prefer doing sth to lớn doing sth

= would rather do sth than vị sth ‘

= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth

Nghĩa: thích làm gì hơn làm gì

2. To lớn look at (v)= lớn have a look at (n): chú ý vào

3. To think about = khổng lồ give thought khổng lồ : nghĩ về về

4. It’s one’s duty to vày sth = S + be + supposed to bởi sth: có nghĩa vụ làm gì

5. Khổng lồ be determined to = khổng lồ have a determination to: dự định

6. Lớn know (about) = khổng lồ have knowledge of: biết

7. To be not worth doing sth

= there is no point in doing sth

Nghĩa: ko đáng, vô ích làm cho gì

8. Khổng lồ tend lớn = khổng lồ have a tendency khổng lồ : tất cả khuynh hướng

9. To intend to lớn +inf = lớn have intention of + V_ing: dự định

10. To desire to lớn = have a desire to: khao khát, ước ao muốn

11. Lớn succeed in doing sth = manage to bởi sth: làm việc gì thành công

12. Khổng lồ wish = khổng lồ have a wish / to express a wish: ao ước

*
Viết lại câu gồm because

13. To visit Sb = to lớn pay a visit to lớn Sb / to pay Sb a visit: thăm viếng

14. Khổng lồ discuss Sth = khổng lồ have a discussion about: thảo luận

15. Can = tobe able to lớn = lớn be possible: có thể làm gì

16. To lớn decide to = lớn make a decision to: quyết định

17. Lớn talk to lớn = to lớn have a talk with: nói chuyện

18. Understand = lớn be aware of: hiểu, thừa nhận thức

19. To explain Sth = lớn give an explanation for: giải thích

20. To call Sb = khổng lồ give Sb a call: call điện cho…

21. Lớn be interested in = to lớn have interest in: thích

22. Because + clause = because of + N: do vì

23. To lớn drink = to have a drink: uống

24. It seems that

= it appears that

= it is likely that

= it look as if/ as though

Nghĩa: nhịn nhường như, dường như như

25. Khổng lồ photograph = khổng lồ have a photograph of : chụp hình

26. Khổng lồ cry = khổng lồ give a cry : khóc kêu

27. To lớn laugh at = to give a laugh at: cười nhạo

28. Lượt thích = khổng lồ be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: hâm mộ cái gì

29. To welcome Sb = khổng lồ give Sb a welcome: kính chào đón

30. Lớn kiss Sb = lớn give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used to +Ving /N = S + be accustomed to + Ving: thường/quen với có tác dụng gì

32. To lớn ring Sb = lớn give Sb a ring: hotline điện

33. To lớn warn = khổng lồ give warning: báo động, cảnh báo

34. Although + clause = despite + N = in spite of + N: mặc dù, bất chấp

35. Khổng lồ try lớn (+inf) = to lớn make an effort to/ to lớn make an attempt to: gắng gắng

36. Lớn meet Sb = to have a meeting with Sb: gặp ai

II. Các cấu trúc viết lại câu nâng cao trong tiếng Anh

*

Cách viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

1. It takes sb khoảng thời hạn to vày sth= sb spend khoảng thời hạn doing sth

VD: It took her 3 hours khổng lồ get lớn the thành phố centre.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu nâng cao

= She spent 3 hours getting to the city centre.

2. Understand = lớn be aware of

VD: bởi vì you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3. Lượt thích = to be interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to vày sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed to dig the Panama cannel

7. Cấu trúc: …..too + adj (for sb) to vì chưng sth: quá để làm gì

8. Cấu trúc: prefer sb to vị sth = would rather sb Vpast sth: thích, ao ước ai làm gì

VD: I Prefer you (not) to lớn smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth lớn doing sth: thích làm gì hơn có tác dụng gì

= Would rather vị sth than vì chưng sth

VD: She prefers staying at trang chủ to going out

= She’d rather stay at trang chủ than go out

10. Can = tobe able lớn = be possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast

= No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast: ngay sau khi… thì…

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

12. Not………..any more = No longer + dạng đảo ngữ S no more V: không thể nữa

VD: I don’t live in the countryside anymore

= No longer vị I live in the countryside

= I no more live in the countryside

13. At no time + dạng đảo ngữ: không lúc nào, chẳng khi nào

VD: I don’t think she loves me

= At no time bởi I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

16. It seems that : hình như rằng

= it appears that

= it is likely that

= it look as if/ as though

VD: It seems that he will come late

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely lớn come late.

= It look as if he will come late

17. Although + clause

= Despite + Noun/ gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed lớn + Ving

= S + be used to +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used to +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used khổng lồ crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII

= S+be + not used khổng lồ + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the kết thúc of the movie.

= I was not used to seeing so many people crying at the end of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối mong khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth

= S + would rather + V + than + V

= S + prefer sth/ doing sth to sth/ doing sth…

VD: I prefer going shopping lớn playing volleyball.

= I would rather go shopping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V

27. It’s one’s duty to bởi sth = S + be + supposed to do sth

28. S + be + PII + khổng lồ + V = S + be + supposed to vì sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vày sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + bởi sth = S + allow + S. O + to vì chưng Sth

VD: My monster let him be on leave for wedding.

= My quái dị allow him khổng lồ be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would khổng lồ + do sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would to lớn + vì sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + lớn + infinitive

VD: She studies hard because she wants khổng lồ pass the final examination.

= She studies hard lớn pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that + S + V = S + V + to + infinitive

37. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + lớn + V

38. S + V + and + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast và correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher

=If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if biểu đạt điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)

= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50. S + V + if + S + V (phủ định)

= S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: quan điểm của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you vị sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to vì chưng sth = S + have + sb + bởi sth

VD: She gets him khổng lồ spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to vày sth = S + have + sb + vì sth

VD: Police asked him khổng lồ identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vì chưng sth= S + have + sb + bởi vì sth

VD: The teacher request students to lớn learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to bởi sth = S + have + sb + do sth

VD: I want her to lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + khổng lồ + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary to lớn get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to vị Sth = S + don’t forget + to vì chưng Sth

VD: I remember to lớn have a Maths chạy thử tomorrow = I don’t forget to lớn have a Maths test tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is to wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + to lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + khổng lồ + V

= S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter khổng lồ drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + lớn + V

= S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V

= S + be + not + adj + enough + to lớn + V

72. S + be + too + adj + khổng lồ + V

= S + be + not + adj + enough + lớn + V

73. S + V + so + adv + that + S + V

= It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. Lớn look at (v)= khổng lồ have a look at (n): chú ý vào

76. To lớn think about = to lớn give thought to: suy nghĩ về

77. To be determined lớn = to lớn have a determination to: dự định

78. Lớn know (about) = khổng lồ have knowledge of: biết

79. To lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: ko đáng, vô ích có tác dụng gì

80. To tend to = khổng lồ have a tendency to: gồm khuynh hướng

81. To intend to +inf = to have intention of + V_ing: dự định

82. To lớn desire to lớn = have a desire to: khao khát, muốn muốn

83. Khổng lồ wish = lớn have a wish / lớn express a wish: ao ước

84. Lớn visit Sb = to lớn pay a visit lớn Sb / khổng lồ pay Sb a visit: thăm viếng

85. To lớn discuss Sth = to have a discussion about: thảo luận

86. To decide khổng lồ = khổng lồ make a decision to: quyết định

87. To talk to = to lớn have a talk with: nói chuyện

88. To explain Sth = lớn give an explanation for: giải thích

89. To gọi Sb = khổng lồ give Sb a call: hotline điện cho…

Cấu trúc viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

90. To lớn be interested in = khổng lồ have interest in: thích

91. Lớn drink = khổng lồ have a drink: uống

92. To lớn photograph = to lớn have a photograph of: chụp hình

93. Lớn cry = to lớn give a cry: khóc kêu

94. Khổng lồ laugh at = lớn give a laugh at: cười nhạo

III. Bài xích tập viết lại câu trong giờ Anh

Viết lại đa số câu dưới đây sao mang lại nghĩa ko đổi:

1. My mother used to play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from phái mạnh Dinh lớn Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

Xem thêm: Diễn Viên Lương Gia Huy Trong Phim Là Anh Tên Thật Là Gì, Gia Huy Phim Là Anh

=> The rain was too………………………………………..