Khi có tác dụng đề thi để có cảm giác như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời gian thi cùng rung chuông khi hết giờ thi. Chúc các bạn thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Đề thi tiêng anh lớp 3

1. A. Dog B. Sunny C. Windy D. Cloudy

2. A. Six B. Seven C. School D. Ten

3. A. Cát B. Fish C. Bird D. Pet

4. A. Bedroom B. She C. Bathroom D. Kitchen

5. A. She B. That C. He D. I

6. A. Book B. Pen C. TV D. Ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. Mèo B. Cats C. Cates

4. How old _______ you?

A. Is B. Are C. Am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho đưa ra Minh city 

 

IV. Look & reorder the words.

*

*

*

 

V. Look và read. Put a tick (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

 

 

VI. Read the passage và select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls and boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. Classroom B. Schoolyard C. Playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys và girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. Girls B. Boys C. Boys và girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho bỏ ra Minh citySunny

 

 

IV.

1. Windy2. Bedroom3. Cooking4. Cat

 

 

V.

Xem thêm: Xem Phim Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 24, Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề kiểm tra, đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 tất cả đáp án khác:


một số trong những đề HOT - mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( tất cả đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 2 ( gồm đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( tất cả đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( tất cả đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
Khi làm đề thi nhằm có cảm xúc như thi thật. Các bạn hãy sử dụng đồng hồ báo thức online nhé. Báo thức online này giúp đỡ bạn đếm ngược thời hạn thi cùng rung chuông khi không còn giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt kết quả tốt!!!