Tiếp nối thành công bùng cháy của cuốn “Bạn Đắt giá chỉ Bao Nhiêu?” bên văn Vãn Tình đang cho reviews cuốn “Khí chất Bao Nhiêu, hạnh phúc Bấy Nhiêu” vẫn cùng với giọng văn quen thuộc thuộc, những mẩu chuyện thường nhật mà lại lại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong đó.


*
Đọc Sách cùng Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 2" class="wp-image-2338" data-srcset="https://quanangiangghe.com/khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu/imager_1_28634_700.jpg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-5-768x1024.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-5-1152x1536.jpeg 1152w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-5-1536x2048.jpeg 1536w" data-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách thuộc Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 2">
*
Đọc Sách cùng Anna - Khí chất Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 3" class="wp-image-2339" data-srcset="https://quanangiangghe.com/khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu/imager_2_28634_700.jpg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-6-768x1024.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-6-1152x1536.jpeg 1152w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-6-1536x2048.jpeg 1536w" data-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách thuộc Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 3">
*
Đọc Sách thuộc Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 4" class="wp-image-2340" data-srcset="https://quanangiangghe.com/khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu/imager_3_28634_700.jpg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-7-768x593.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-7-1536x1186.jpeg 1536w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-7-2048x1581.jpeg 2048w" data-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách thuộc Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 4">
*
Đọc Sách cùng Anna - Khí chất Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 5" class="wp-image-2334" data-srcset="https://quanangiangghe.com/khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu/imager_4_28634_700.jpg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-1-768x587.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-1-1536x1175.jpeg 1536w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-1-2048x1566.jpeg 2048w" data-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách cùng Anna - Khí chất Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 5">
*
*
Đọc Sách thuộc Anna - Khí chất Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 6" class="wp-image-2335" data-srcset="https://quanangiangghe.com/khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu/imager_6_28634_700.jpg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-2-768x576.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-2-1536x1152.jpeg 1536w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-2-2048x1536.jpeg 2048w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-2-280x210.jpeg 280w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-2-560x420.jpeg 560w" data-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách thuộc Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 6">
*
Đọc Sách thuộc Anna - Khí chất Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 7" class="wp-image-2337" data-srcset="https://quanangiangghe.com/khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu/imager_7_28634_700.jpg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-4-768x576.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-4-1536x1152.jpeg 1536w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-4-2048x1536.jpeg 2048w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-4-280x210.jpeg 280w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-4-560x420.jpeg 560w" data-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách cùng Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 7">
*
Đọc Sách thuộc Anna - Khí chất Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 8" class="wp-image-2336" data-srcset="https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3.jpeg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-768x576.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-1536x1152.jpeg 1536w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-2048x1536.jpeg 2048w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-280x210.jpeg 280w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-560x420.jpeg 560w" data-sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách thuộc Anna - Khí chất Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 8"> Đọc Sách thuộc Anna - Khí chất Bao Nhiêu niềm hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 8" class="wp-image-2336" srcset="https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3.jpeg 1200w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-768x576.jpeg 768w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-1536x1152.jpeg 1536w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-2048x1536.jpeg 2048w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-280x210.jpeg 280w, https://quanangiangghe.com/wp-content/uploads/2020/03/doc-sach-cung-anna-khi-chat-bao-nhieu-hanh-phuc-bay-nhieu-3-560x420.jpeg 560w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title=" Đọc Sách cùng Anna - Khí hóa học Bao Nhiêu hạnh phúc Bấy Nhiêu - Vãn Tình 8">ĐỌC SÁCH CÙNG ANNA – KHÍ CHẤT BAO NHIÊU HẠNH PHÚC BẤY NHIÊU – VÃN TÌNH

“Đừng nghĩ về chỉ cần đàn ông ko ngoại tình, thì phần đông chuyện khác đều rất có thể bao dung. Sự thật thường là: khi anh ta ngày càng đối xử tệ cùng với bạn, kỳ thực dòng ngày mà anh ta thế lòng cũng không hề xa nữa.”

“Địa vị của thiếu phụ được xây dựng dựa trên giáo dưỡng, học thức, năng lực, tài năng đối nhân xử thế,…Khi bạn làm việc rộng tài cao, bầy ông đã tôn trọng bạn; khi chúng ta hào phóng khéo léo, bọn ông vẫn thấy thơm lây; khi bạn giỏi giang hơn người, bầy ông sẽ không dám coi thường nhờn; khi bạn thấu tình đạt lý, lũ ông vẫn thầm mừng vui.”