Kinh Quán cầm cố Âm tình nhân tát cứu khổ phía bên trong Vạn từ chánh tục tạng kinh, ta quen hotline là tạng chữ Vạn, quyển 1, số 34. Ghê này là trong số những kinh Ấn Độ biên soạn thuật, ở trong Phương đẳng bộ. Phương đẳng bộ là những kinh đại thừa ngoại trừ bốn bộ: Hoa Nghiêm, bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn.


Ảnh minh họa

Trong Phương đẳng bộ chia thành hai bộ đó là Bảo Tích và Đại Tập. Ví như phân loại theo hiển mật thì kinh này ở trong Phương đẳng mật chú bộ, vì bao gồm thần chú Quán nạm Âm tình nhân tát cứu vớt khổ, call tắt là thần chú cứu khổ.

Bạn đang xem: Kinh quán thế âm bồ tát cứu khổ

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此 經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難 。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私 事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解 。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán nắm Âm nhân tình Tát cứu giúp Khổ Kinh

Nam mô cứu giúp khổ Quan cố kỉnh Âm bồ tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử khiếp đại thánh, năng cứu giúp ngục tù, năng cứu giúp trọng bịnh, năng cứu giúp thiên tai bách nàn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc duy nhất thiên biến, độc nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc độc nhất vô nhị vạn biến, thích hợp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực uy, nam tế bào Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quang ý trung nhân tát, Hồi Thiện bồ tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện người yêu tát, ma kheo ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo, quan lại sự đắc tán, bốn sự đắc hưu. Chư đại tình nhân tát, ngũ bách la hán, cứu hộ cứu nạn đệ tử thân, vớ giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan cụ Âm, anh lạc bất tu giải, buộc phải tụng thiên vạn biến, tai nạn tự nhiên và thoải mái đắc giải. Tín thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim người yêu kim tình nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinh bồ Tát Quán cố gắng Âm cứu Khổ

Ảnh minh họa

Kính lạy bồ tát Quán cố kỉnh Âm, bậc đại sĩ cứu khổ, kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, hầu như bậc toàn giác bao gồm vô lượng công đức.


Bài liên quan
Ý nghĩa tởm Hoa Nghiêm

Đức Phật dạy tôn mang A Nan rằng: “Kinh này vô cùng cao cả, có thể cứu thoát ngục tù, hoàn toàn có thể cứu trị bịnh nặng, rất có thể cứu vớt trăm tai nạn ngàn khổ ách. Nếu như có fan tụng kinh này được một ngàn lần thì phiên bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì các bạn lìa khổ nạn.”

Quay về phụ thuộc sức oai phong thần của Phật, con quay về lệ thuộc sức gia hộ của Phật, làm cho mọi fan không sanh trung khu ác độc, khiến cho mọi tín đồ và bạn dạng thân được Phật cứu giúp độ. Xoay về lệ thuộc bồ tát Hồi Quang, người yêu tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, người yêu tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, ba ma cùng phá ác, thì việc cửa ải được tháo dỡ bỏ, việc không chánh xứng danh ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại người yêu tát, năm trăm vị la hán cứu giúp hộ bản thân đệ tử (và thân nhân/ phần lớn người/ chúng sanh) thảy số đông lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của bồ tát Quán rứa Âm tự nhiên phân tránh ra, fan nào siêng năng tụng ngàn muôn lần (kinh này) thì những tai nạn tự nhiên và thoải mái được toá bỏ, bay khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, mừng đón và vâng làm, người tình tát Quan rứa Âm ngay tức thì nói thần chú rằng: Kim người thương kim tình nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, người tình đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm giờ Phạn, tức là kính lễ, kính lạy, xin thành kính đến, xoay về lệ thuộc (qui y). Đây là lời của chúng sanh hướng đến Phật, người tình tát, giáo pháp, thánh hiền hậu tăng cơ mà thốt lên lời thật long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán cầm cố Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ cửa hàng sát, lắng nghe âm thanh của cuộc đời, “soi thấy bằng ngàn mắt và sở hữu bằng nghìn tay”, sẵn sàng cứu khổ chúng sanh: “Ngàn nơi nguyện cầu ngàn khu vực ứng, biển lớn khổ thuyền dong cứu vãn độ người”. Người thương tát Quan vắt Âm xuất hiện không hề ít trong hầu hết kinh khủng đại thừa, ngài tượng trưng mang đến đức tánh từ bỏ bi (karuna) qua thần lực cứu độ bọn chúng sanh đang gian khổ và phương tiện lực dẫn dắt chúng sanh đi mang đến giải thoát.

Thánh (arya) là khái niệm trái lập với phàm tục. Đức Phật ưng ý Ca Mâu Ni chủ trương đả phá bốn giai cấp đương thời (sát đế lợi, bà la môn, lớn xá và thủ đà la), chính vì thế những người gia nhập tăng đoàn là yêu thích tử bình đẳng, ko y cứ vào gia thế, bốn cách, tài sản, mang chánh đạo làm cho thánh. Người tìm mong và thực hành thực tế chánh đạo phần đông gọi là thánh. Sự xuất gia cầu đạo của đức Phật đam mê Ca gọi là thánh cầu. Bát chánh đạo có cách gọi khác là bát thánh đạo, tức tám con đường thánh mang lại niết bàn. Tứ diệu đế, bốn chân lý có thể thật, còn gọi là tứ thánh đế, bốn chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong tởm này hiểu là chân chánh, vi diệu, mầu nhiệm, cao cả.

Bồ tát (Bodhisattva) call đủ là người tình đề tát đỏa, chỉ cho người tu hành mà trên thì cầu thành Phật bằng trí tuệ, dưới thì hóa độ bọn chúng sanh bằng từ bi, là người có đủ hai hạnh: Lợi ình lợi tín đồ và quả cảm cầu Phật quả. Nhân tình tát Hồi quang là tình nhân tát Soi chiếu lại trung ương mình. Nhân tình tát Hồi Thiện là tình nhân tát trở về tánh thiện vốn bao gồm của mình.

Đại thiên vương A Nậu, nói một cách khác là A Nậu quan tiền Âm, tức một trong 33 ứng thân của nhân tình tát Quan cụ âm, là mẫu vị người tình tát ngồi trên gộp đá chú ý ra biển. Như kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc trôi dạt biển lớn lớn, những nạn dữ cá rồng, do sức niệm quan Âm, sóng quan yếu nhận chìm”. Vì hải dương cả và cá rồng có nhân duyên với ao A nậu đạt cần bồ tát quan lại Âm bắt đầu có tên tuổi như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là người yêu tát hoàng cung của chánh pháp, mang ý nghĩa bạn dạng thân là cung điện phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (bí sô), giờ Phạn là bhiksu, tức là thành tựu trọn vẹn, trung quốc dịch là cận viên (gần cho tới viên tịch: Niết bàn) hay bước lên chỗ cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong các chúng không giống (chúng trung tôn), làvị nuốm túc giới pháp (250 giới điều) với oai nghi (không gồm có cử đụng bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo có 5 nghĩa: Khất sĩ, phá phiền não (phá ác), thoát ra khỏi nhà cố tục (xuất gia), trì giới thanh tịnh và có tác dụng ma quân sốt ruột (bố ma). Vào đó, phá ác, bố ma cùng khất sĩ được gọi là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, thanh tịnh tỳ kheo được dịch là những bậc tỳ kheo thanh tịnh, cha ma và phá ác. Thanh tịnh tỳ kheo là tỳ kheo duy trì giới thanh tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo ba ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, nhưng phiền óc cũng nằm trong ma quân, tức đầy đủ sự ác nghiệt, trở ngại với phá hoại Phật, Phật pháp và bạn hành trì Phật pháp.


Bài liên quan

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ mang đến 500 vị thanh văn đã triệu chứng quả vô học. Trong tư quả thánh: tu đà trả (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a mãng cầu hàm (anagami) cùng a la hán (arahanta), thì từ trái a mãng cầu hàm trở xuống điện thoại tư vấn là bậc hữu học tập vì không được giải thoát hoàn toàn, còn cần học tập, trong những lúc quả a la hán đã có giải thoát hoàn toàn, không hề phải học nữa nên người ta gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nhắc đến trong khiếp Phật ngũ bách môn đồ tự thuyết phiên bản khởi cùng kinh Pháp hoa: Phẩm Ngũ bách đệ tử thọ ký. Sau thời điểm đức Phật diệt độ, tôn trả Đại Ca Diếp từng cùng rất 500 vị la hán kết tập pháp tạng ngơi nghỉ thành vương vãi Xá. Ở Trung Hoa, bài toán sùng bái 500 vị la hán khôn cùng thịnh hành. Hiện nay, sinh hoạt Việt Nam, chùa Bái Đính - tỉnh ninh bình và miếu Minh Thành - Pleiku tất cả tôn tạo ra và thờ cúng 500 vị la hán.

Anh lạc (keyura) xuất từ giờ Phạn, chỉ mang lại xâu chuỗi ngọc qúy mà tín đồ nam, người bạn nữ qúy tộc Ấn độ thời trước thường đeo mang làm cho trang sức. Chữ anh (纓) vào chánh văn tất cả bộ mịch, nhiều khi đồng nghĩa cùng với chữ anh (瓔) bao gồm bộ ngọc. Bởi là dịch âm nên sử dụng chữ anh gồm bộ mịch hay cỗ ngọc đa số được cả, mặc dù người ta quen dùng chữ anh bao gồm bộ ngọc hơn. Trong đạo Phật, chuỗi anh lạc được ví như giới hiện tượng để nghiêm túc pháp thân. Sự kiện chuỗi anh lạc của nhân tình tát Quan vắt Âm phân ra là theo phẩm Phổ Môn trong khiếp Pháp Hoa: sau khoản thời gian nghe ông phật tán thán thần lực và phương tiện đi lại lực của nhân tình tát Quan cố gắng Âm, người thương tát rất nhiều Ý liền “cởi xâu chuỗi anh lạc bằng những thứ châu báu đeo vị trí cổ, giá bán trị bởi trăm nghìn lượng vàng nhưng mà dâng bái cho ý trung nhân tát Quan chũm Âm”. Người yêu tát Quan ráng Âm dìm rồi phân ra làm hai phần, 1 phần hiến cúng đức Phật phù hợp Ca và một trong những phần hiến thờ tháp Phật Đa Bảo. Cùng với thần lực của người thương tát Quan nuốm Âm thì sự phân chia chuỗi ngọc không tồn tại chút gì nhọc công, vắt trên tay một xâu, từ nhiên trở thành hai xâu ngắn hơn. Fan trì tụng kinh cứu Khổ xuất xắc thần chú cứu giúp Khổ đã dược ra khỏi khổ nàn một biện pháp tự nhiên, đó không phải là nhờ vào thần lực gia hộ của bồ tát Quan nuốm Âm giỏi sao?

Ảnh minh họa


Biên dịch:

Kinh này có thể viết lại làm cho hai phần như sau mang lại dễ hiểu:

Kinh văn:

Đức Phật dạy dỗ tôn mang A Nan rằng: “Kinh này cực kì cao cả, hoàn toàn có thể cứu thoát ngục tù tù, hoàn toàn có thể cứu chữa bịnh nặng, rất có thể cứu vớt trăm tai nạn đáng tiếc ngàn khổ ách. Ví như có tín đồ tụng ghê này được một nghìn lần thì bạn dạng thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì cả nhà lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của nhân tình tát Quán cố kỉnh Âm thoải mái và tự nhiên phân rời ra, tín đồ nào siêng năng tụng nghìn muôn lần (kinh này) thì những tai nạn tự nhiên được toá bỏ, thoát khỏi”.

Đại chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, đón nhận và vâng làm, ý trung nhân tát Quan thế Âm tức thời nói thần chú rằng: Kim nhân tình kim tình nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, tình nhân đề tát bà ha.

Phát nguyện:


Bài liên quan
Bồ Tát Quán cố gắng Âm: Vị người thương Tát hiện thân mang đến lòng từ bi của mười phương Chư Phật

Kính lạy bồ tát Quan núm Âm, bậc đại sĩ cứu giúp khổ.

Kính lạy trăm nghìn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, những bậc toàn giác tất cả vô lượng công đức.

Con xin quay về lệ thuộc sức oách thần của Phật, quay về nương tựa sức gia hộ của Phật, để cho mọi tín đồ không sanh trọng tâm ác độc, tạo cho mọi tín đồ và bản thân được Phật cứu giúp độ.

Con xin xoay về lệ thuộc bồ tát Hồi Quang, nhân tình tát Hồi Thiện, đại thiên vương A Nậu, bồ tát Chánh Điện, các bậc tỳ kheo thanh tịnh, tía ma với phá ác, thì việc cửa quan được tháo dỡ bỏ, việc không chánh xứng danh ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại người yêu tát, năm trăm vị la hán cứu vãn hộ phiên bản thân môn đồ (và thân nhân/ hầu hết người/ chúng sanh) thảy phần nhiều lìa khổ nạn.

Tướng dụng:

Phật nói tởm này cũng có nghĩa là thần chú cứu giúp khổ, cực kì cao cả, nhiệm mầu, linh ứng, fan trì tụng ghê này, thần chú này thì tai qua nạn khỏi, không còn bịnh, thoát khỏi ngục tù trần gian và ngục tù phiền não, bay nạn quan ải và phiền toái, bạn dạng thân và mái ấm gia đình bình an, người không sinh ác tâm, giải phóng hận thù, như ý, như nguyện.

Biểu tượng của ghê này là sự cứu khổ của tình nhân tát Quán núm Âm, thể hiện qua chổ chính giữa đại tự bi, trung tâm bình đẳng, tâm hướng tới chân tâm, vai trung phong hướng thiện, trung khu cung kính, chổ chính giữa cứu độ, trọng tâm giữ giới, tâm vứt ác làm lành, tâm rủ vứt phiền não, tâm tin cậy mãnh liệt vào sự cứu vớt độ của Phật, nhân tình tát, la hán. Trì gớm chú này thì phải hành theo biểu tượng như vậy.

Hành pháp:

Trì chú cứu vớt khổ ít nhiều đều được, cố gắng nhiên càng nhiều càng tốt, như khiếp nói một nghìn biến, một muôn biến, một ngàn muôn biến. Hy vọng trì chú này thì trước buộc phải tụng đọc kinh văn với phát nguyện như trên đã nói, tiếp nối trì chú theo kỹ năng và thì giờ của từng người, yêu cầu nhất là buộc phải sống theo tinh thần hình tượng của khiếp này.

Lời kết:

Ảnh minh họa


Bài liên quan

Phần hồi vị trí hướng của kinh Ngũ bách danh Quán cụ Âm có bài bác kinh Quán núm Âm ý trung nhân tát cứu vớt khổ. Tởm Ngũ bách danh Quán nỗ lực Âm rất có thể xuất hiện tại trước thời của thiền sư Chuyết Chuyết (1590 - 1644), tức trước vắt kỷ 16, do vậy kinh Quán rứa Âm người yêu tát cứu vớt khổ cũng xuất hiện khá lâu. Điều đáng nói là thần chú cứu vớt khổ trong chánh văn, phân vân vì lý do nào, được thay đổi thần chú Thất Phật khử tội. Thần chú cứu khổ là: “Kim người tình kim ý trung nhân đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha”, bị sửa lại là: “Kim bà kim bà đế (đúng bắt buộc là ly bà ly bà đế), mong ha ước ha đế, đà la ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha”. Thần chú Thất Phật diệt tội, trích từ ghê Đại phương quảng đà la ni, là thần chú của bảy ông phật trong vượt khứ sẽ nói ra cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni tội lỗi tứ trọng, ngũ nghịch hoàn toàn có thể sám hối, xong tội, được phước. Có lẽ rằng vì chánh văn là “kim người tình kim người tình đế” tương tự với “ly bà ly bà đế” cần ráp nối phần sau, không thay đổi câu trước tất cả sửa thay đổi “kim bà kim bà đế”.

Mẹ tôi cơ hội còn nhỏ đã được ông ngoại dạy cho bài kinh này, bảo học tập thuộc với trì tụng. Nghe mẹ tôi kể, thời gian pháo rơi đạn lạc thời chiến tranh, tại nước ngoài ô tp Huế, một căn quán ăn xóm thoát nạn pháo kích vì trong đơn vị có bạn trì tụng ghê này. Tất cả câu là “phàm có cảm thì đông đảo thông, phải cầu gì cơ mà chẳng ứng”, lúc gặp bất kể hoạn nạn, khổ cực nào chúng ta cũng có thể thầm niệm ngắn gọn, như 1 câu thần chú, như sau: Nam tế bào Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam tế bào Tăng già da, nam tế bào Quan nuốm Âm người yêu tát ma ha tát, dịch bịnh tiêu trừ (có thể đổi lời cầu xin), ta bà ha. Đây là trích trong khiếp Phật thuyết đoạn ôn (Tục tạng, quyển 1, số 19), kinh nói về việc thành vương Xá bị ôn dịch, bạn chết vô số, tôn giả A Nan thỉnh Phật dạy cách thức cứu tế, đức Phật dạy dỗ đọc lời nguyện như trên, cầm cố là ôn dịch đẩy lui.

Con về phụ thuộc Phật, bậc giác ngộ gửi đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

Con về dựa dẫm Pháp, tuyến phố của tình thương cùng hiểu biết.

Con về nương tựa Tăng, chúng nguyện sinh sống một cuộc đời ly nhiễm cùng tỉnh thức.

Con về dựa dẫm bồ tát Quan cụ Âm, vị đại sĩ nắm giữ con bởi ngàn tay, soi thấy con bằng ngàn mắt, khiến cho con bặt hết yếu tố tội ác, tạo cho con vạc khởi và thực hành thực tế hạnh tự bi.

Con tên là....., pháp danh....., ước cho bạn dạng thân, thân nhân, chúng sanh, toàn bộ cùng được....., ta bà ha.

Ngưỡng nguyện đức đại bi thảm Thế Âm thuộc Phật Pháp Tăng, vô thượng Tam bảo, mật thùy minh chứng gia hộ.

Xin tin yêu và nguyện cầu theo biểu tượng của khiếp văn mà lại đức Phật đang nói.

Sáng niệm Quán ráng Âm, chiều niệm Quán nỗ lực Âm, niệm niệm theo trọng điểm khởi, niệm Phật chẳng tránh tâm.


Quảng Minh (Tu Viện Huệ Quang)


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, cửa hàng chúng tôi cung cung cấp tài liệu giáo dục đào tạo Phật giáo philợi nhuận. Khả năng bảo trì và không ngừng mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào vàosự cung cấp của bạn. Nếu thấy tư liệu của công ty chúng tôi hữu ích, hãy lưu ý đến quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.

Xem thêm: Top 5+ Loại Kem Dưỡng Mắt Hãng Nào Tốt Nhất Trị Nhăn Hiệu Quả


*

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng công thương nghiệp Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng tin tức Phật giáo Việt Nam)


“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của chúng ta không chỉ giúp chúng tôi làm xuất sắc phậnsự của mình mà còn ngày càng tăng mãnh liệt tích điện sự thiện trung tâm của chính bạn tớicộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, trưởng phòng ban Biên tập).